Drevené schody a výsuvné markízy

 

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov podľa GDPR

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom osobných údajov je spoločnosť Top Home, s. r. o, Dolný Val 171, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 72991/L, IČO: 52580164. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info.fajneveci@gmail.com, +421 944 232 001

SPRACOVANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Top Home, s. r. o., IČO: 52580164 spracúva na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.fajneveci.sk a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a Top Home, s. r. o., IČO: 52580164 nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresu, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti internetového obchodu fajneveci.sk, Top Home, s. r. o., IČO: 52580164

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.


PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- kuriérska spoločnosť GEIS SK, s. r. o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428

- prepravná spoločnosť Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, Zákaznícky servis: 0850 122 413

- spoločnosť DUES, s. r. o., Dolný Val 16/171, 01001 Žilina, IČO: 36768103, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom
- na opravu osobných údajov
- na obmedzenie spracovania osobných údajov
- na výmaz osobných údajov
- na prenositeľnosť osobných údajov
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky.

 

Aktuálna verzia obchodných podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Filter
Cena